Времеза отговор на запитванеВие ще получите отговор за цена на счетоводни услуги на посочения от Вас email в рамките на един работен ден.

Данни за определяне на цена Брой на: осигуряваните лица, касови апарати,документи на месец,банкови сметки. Регистрирани ли сте по ЗДДС?

Пресечни точки за времето и мястотоАко времето е дошло ще разберете дали това е мястото като попълните формата отдолу. Благодаря :)

02
Юли 14

sarafskiaccounts1Ако имате познания по финансово счетоводство, те ще ви помогнат да получите пълна и точна информация за разходите и ще сте наясно каква е печалбата ви. Дори и вкъщи бюджета може да се направи по-разумно с помощта на счетоводните отчети и финансовото счетоводство. Финансово счетоводство е процесът на изготвяне на финансовите отчети във връзка с бизнес ви. То включва записване на счетоводната информация за стопанския субект, и се използва като информация от страна на ръководството, обствениците и от лица, които се интересуват от бизнеса.

Трите основни финансови отчети са: отчета за приходите и разходите, баланса и паричните потоци.

Отчет за приходите и разходите

Това е мястото, където се прави обобщение на разходите и приходите за всеки определен период. Hетният резултат ще бъде или в печалбата или загубата, направени от бизнеса.

Счетоводен баланс

Балансът е изявлението, в което се представя статична информация за състоянието на активите, пасивите и собствения капитал за дадения бизнес. Баланса показва какво притежаваш, колко пари ти дължат и колко пари дължиш към даден момент. Във всеки даден момент, сумата на активите, се равнява на пасивите.

Отчет за паричните потоци

Отчетът за паричния поток показва какви са промените в сметките на баланса между приходите, парични средства и парични еквиваленти по отношение на оперативни, инвестиционни и финансови дейности. Отчетът за паричния поток показва жизнеспособността на бизнеса и е краткосрочен.

Трите основни компонента на финансова отчетност са:

Счетоводство

Всяка счетоводна операция за бизнес, който се е появил по време на финансов период се приема за счетоводна цел. Сделките включват бизнес приходи от продажби на стоки и услуги и бизнес разходи, като закупуване на активи, суровини и материали за извършване на дейността. Дори и сделки, които не включват пари в брой, но са създали задължение за плащане или да получават пари, са включени. Това е основна счетоводна концепция.

Бизнес

Бизнесът е отделна единица от лицата, които го притежават. Ето защо, сделки между бизнеса и собствениците или управителите трябва да бъдат записани. Според структурата на бизнеса, счетоводни операции изискват различно третиране.


Потребителите на финансовите отчети

Лица, които са собственици или управители са естествено загрижени за счетоводните операции в рамките на бизнеса, и те трябва да вземат информирани решения. Това важи също така за партньорите и акционерите. В допълнение, правителствени агенции и данъчни власти също са свързани с финансовите отчети.

Счетоводна цена

Тук ще имате възможност сами да определите месечната си такса за счетоводно обслужване.
"Днес си това, което си бил, а правиш онова, което ще бъдеш..."
Согиал Ринпоче

Защо ние?
Нашият принос за Вашият бизнес ще бъде в рамките на закона и ще олекоти данъчното ви бреме оптимално.

Вярваме, че точните сметки са правопропорционални на точните и честни взаимоотношения. А ние сме твърде прецизни и в двете!

Месечните цени се формират според обема на извършваната дейност, измерван на база обработени документи и брой на персонала, часовете консултации, административни услуги и други параметри.

Четете нататък