03
Май 14

 

 1. СС № 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ  свали

 2. СС № 2 - ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ  свали

 3. СС № 4 - ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИТЕ  свали

 4. СС № 7 - ОТЧЕТИ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  свали

 5. СС № 8 - НЕТНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ ЗА ПЕРИОДА, ФУНДАМЕНТАЛНИ ГРЕШКИ И ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА  свали

 6. СС № 9 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ  свали

 7. СС № 10 - СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  свали

 8. СС № 11 - ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО  свали

 9. СС № 12 - ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА  свали

 10. СС № 13 - ОТЧИТАНЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ  свали

 11. СС № 16 - ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ  свали

 12. СС № 17 - ЛИЗИНГ  свали

 13. СС № 18 - ПРИХОДИ  свали

 14. СС № 19 - ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА  свали

 15. СС № 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ  свали

 16. СС № 21 - ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ  свали

 17. СС № 22 - ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ  свали

 18. СС № 24 - ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА  свали

 19. СС № 27 - КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  свали

 20. СС № 28 - ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  свали

 21. СС № 31 - ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  свали

 22. СС № 32 - ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  свали

 23. СС № 33 - ДОХОДИ НА АКЦИЯ  свали

 24. СС № 34 - МЕЖДИННО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ  свали

 25. СС № 35 - ПРЕУСТАНОВЯВАНИ ДЕЙНОСТИ  свали

 26. СС № 36 - ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ  свали

 27. СС № 37 - ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ  свали

 28. СС № 38 - НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ  свали

 29. СС № 40 - ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ  свали

 30. СС № 41 - СЕЛСКО СТОПАНСТВО  свали