27
Апр 14

Вид осигуренФондПроцентКод
Вид плащане
Родени преди 1960г.Родени след 1959г.
раб.личнараб.лична
01 - Трета категория труд
08 - Учители
10 - Дог. за упр. и контрол
Фонд Пенсии  9.907.907.105.70
Общо заболяване и майчинство  2.101.402.101.40
Безработица  0.600.400.600.40
 22.30%11111112.609.70хх
 17.30%хх9.807.50
02 - Първа и
03 - Втора кат.
Фонд ДОО + 3% за раб.25.30%15.609.70хх
20.30%хх12.807.50
05 - Държавни служителиТрета категория труд22.30%22.30ххх
17.30%хх17.30х
11 - До 5 раб. дни месечноФонд Пенсии17.80%9.907.90хх
12.80%хх7.105.70
27 - Обезщ. по чл.222 ал.1 КТ и чл.106 ал.2 ЗДСОбезщетения по чл.222 ал.1 КТ17.80%9.907.90хх
12.80%хх7.105.70
Обезщетения по чл.106 ал.2 ЗДС17.80%17.80ххх
12.80%хх12.80х
01,08,10Осигуровки върху социалните разходи17.80%9.907.90хх
12.80%хх7.105.70
05, 24Осигуровки върху социалните разходи17.80%17.80ххх
12.80%хх12.80х
Всички без 14Трудова злополука и професионална болест - според КИД-2008
03, 14, 15, 29, 45, 47, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 73, 75, 85, 94, 95, 96, 97, 980.40%1111110.40х0.40х
18, 19, 26, 46, 71, 72, 77, 78, 80, 82, 86, 87, 88, 91, 92, 990.50%0.50х0.50х
01, 06, 10, 11, 12, 21, 27, 28, 32, 36, 37, 52, 53, 61, 68, 74, 79, 81, 84, 90, 930.70%0.70х0.70х
02, 17, 20, 22, 23, 25, 31, 35, 43, 490.90%0.90х0.90х
05, 07, 08, 09, 13, 16, 24, 30, 33, 38, 39, 41, 42, 501.10%1.10х1.10х
24 - Съдебни служителиТрета категория труд22.30%11111122.30ххх
17.30%хх17.30х
14 - Без трудови правоотношенияФ. Пенсии - след намаляването с норм. признатите разходи17.80%1111119.907.90хх
12.80%хх7.105.70
Всички без 05 и 24 и соц.Универсален пенсионен фонд5.00%581111хх2.802.20
05 и 24 и соц. Универсален пенсионен фонд5.00%хх5.00х
03ППФ втора категория труд7.00%5811117.00х7.00х
02ППФ първа категория труд12.00%12.00х12.00х
08,11Учителски пенсионен фонд4.30%1111114.30х4.30х
В стопанските орг.Фонд Гарантирани вземания на работниците0.00%1111110.00х0.00х
12 - Самоосигуряващи сеЗа всички осигурителни рискове21.30%111111х21.30хх
16.30%ххх16.30
Само за фонд Пенсии17.80%111111х17.80хх
12.80%ххх12.80
Универсален пенсионен фонд5.00%581111ххх5.00

Вид осигуренФондПроцентКод Вид плащанеРаботодателЛична
01, 02, 03, 08, 10, 11ЗОВ върху ФРЗ и социални8.00%1111114.80х
х3.20
ЗОВ върху неплатени отпуски8.00%8.00% за работодателя или лицето
05, 24ЗОВ върху ФРЗ, социални придобивки и неплатени отпуски8.00%8.00х
Всички без 05 и 24ЗОВ върху болнични и отгл.на дете4.80%4.80х
05, 24ЗОВ върху болнични8.00%8.00х
14ЗОВ след приспадане на нормативно признатите разходи8.00%х3.20
4.80х
12ЗОВ върху база за осигуряване8.00%111111х8.00

Минимална работна заплата – 340 лв.

Максимален месечен размер на осигурителния доход – 2400 лв.

Парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл.53 ал.1 и ал.2 от КСО – 340 лв.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемият им доход за 2012 г. като самоосигуряващи се лица:

  • до 5400 лв. – 420 лв.;
  • от 5400.01 до 6500 лв. – 450 лв.;
  • от 6500.01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
  • над 7500 лв. – 550 лв.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за започналите дейност през 2013 г. и 2014 г. е 420 лв.

За 2014 г. не се внасят вноски за фонд ГВРС.

Остава постоянна норма периода, за които осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

За дните на лицата в неплатен отпуск с и без трудов стаж се дължи здравна осигуровка върху 210 лв.

За дните на лицата във временна неработоспобност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 420 лв.

За лица, работещи по граждански договор, авансов данък върху доходите се дължи върху разликата между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. Авансов данък не се дължи, ако лицето е самоосигуряващо се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

 

Данък върху доходите 2014 г. - 10%

Данъчно облекчение за трудоустроени от общата годишна данъчна основа - намаление на данъчната основа с 7920 лв. годишно.

Данъчно облекчение за трудоустроени по трудови правооношения – месечно намаление на данъчната основа с 660 лв.

Необходимо присъщи разходи:

  • за доходи от наеми - 10%
  • за граждански договори - 25%
  • за авторски хонорари - 40%
  • за регистрирани земеделски производители - 60%

Здравно осигуряване за лицата, осигурени за сметка на републиканския бюджет - 8% върху 420 лв.