28
Апр 14
 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ   
 КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ В СИЛА   
 ОТ 01.03.2014г.   
 к о д о в е   з а     в и д   п л а щ а н е   Код за вид плащане
 Данъци и други приходи за централния бюджет   11   00   00
 Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДОО, Ф ГВРС и УчПФ   55   11   11
 Здравноосигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за НЗОК   56   11   11
 Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО   58   11   11