10
Апр 12
 Как да съставим автобиография (CV)

Вие активно търсите работа и ще кандидатствате за конкретно работно място. Задължителен елемент е представянето на автобиография, т. нар. CV (Curiculu Vitae). Тя създава първото впечатление за Вас пред работодателя. Затова е изключително важно да е добре написана и оформена.

Защо трябва да представяте автобиография?

 • За да изтъкнете вашите предимства пред работодателя. Затова вашата автобиография трябва да му направи отлично впечатление с външен вид и съдържание.
 • За да опишете ясно и кратко вашия опит и умения.
 • За да докажете на работодателя, че отговаряте на изискванията за обявената длъжност.
 • За да предизвикате интереса на работодателя към вас, така че той да ви покани на интервю.
Във вашата автобиография работодателят търси...

Всред куп всекидневно получавани автобиографии работодателите трябва да "отсеят" най-добрите кандидати, за да ги поканят на интервю (лична среща). Повечето работодатели обаче нямат време да изчитат дълги автобиографии с ненужни обяснения. Когато чете вашата автобиография, работодателят ще търси ясна и добре структурирана информация за:
 • Длъжността, за която кандидатствате
 • Професионалния ви опит и умения - дейности, отговорности, стажове, специализации, свързани с работата, за която кандидатствате
 • Образованието ви - само тази част от него, която би заинтересовала работодателя
 

Една добра автобиография съдържа...

Преди да започнете да пишете автобиография, внимателно преценете дали позицията, за която кандидатствате, отговаря на вашите възможности и умения. Подберете точните аргументи, за да убедите работодателя, че вие сте подходящият кандидат за обявеното работно място. Основните елементи на автобиографията са:
 

è Лични данни
 • Трите имена
 • Дата и място на раждане
 • Националност
 • Адрес
 • Телефон
 • E-mail
 • Семейно положение
 • Военна служба (за мъже) - отслужена/предстои
 
è Длъжност, за която кандидатствате
 
è Професионален опит
Избройте местата, на които сте работили до момента (от последното към предходните). Посочете:
 • Датата на започване и напускане на работата
 • Име на организацията, в която сте работили
 • Название на длъжността
 • Извършвани дейности и отговорности
 
è Образование
Избройте учебните заведения, в които сте учили (от последното към предходните). Посочете:
 • Датата на започване и завършване на учебното заведение
 • Име на учебното заведение
 • Степен на образование - бакалавър, магистър, специалист и др.
 • Основна специалност, която сте завършили
 • Квалификация, която ви дава завършеното учебно заведение, например: икономист, педагог, социален работник и т.н.
 • Допълнителна специалност/специалности
 
è Умения
Посочете уменията, които владеете:
 • Чужди езици - посочете нивото, на което владеете езика (основни познания, говоримо, писмено и говоримо, свободно и т.н.), както и диплома (ако имате такава)
 • Други умения, които сте придобили след завършване на курсове и специализации
 • Компютърна грамотност - посочете завършени курсове (ако имате), програми, които владеете, използвате ли Интернет
 • Шофьорска книжка (този елемент се включва, ако имате книжка) - отбележете "Без нарушения"
 
è Интереси
Посочете само тези интереси, които смятате, че ще заинтригуват работодателя с оглед предлаганата от него длъжност. Например: ако кандидатствате за шивач, по-добре напишете, че се интересувате от мода, отколкото от пътувания.
 
è Препоръки
Ако работодателят изрично е посочил в изискванията си и представяне на препоръки, прибавете една или две препоръки с координатите на хората, които ви ги дават. Ако нямате препоръка - свържете се с бивш работодател или преподавател от университета, които ви познават добре, и ги помолете да ви я напишат.
Ако работодателят не е посочил изрично предоставяне на препоръка, в това поле отбележете "при поискване".
 
Съвет:Ако сте млад човек или студент с по-малко (или без) професионален опит, можете да започнете с раздел Образование и след това да опишете трудовия опит или професионалния стаж, който имате.


 • Автобиографията трябва да е прегледно и грамотно написана.
 • Информацията да е съдържателна, добре структурирана, честна, аргументирана.
 • Не забравяйте да включите данни за връзка с вас - телефон, адрес, e-mail.
 • Автобиографията да не е повече от една до една и половина страница.
 • Акцентирайте върху дейностите и задачите, които сте извършвали, а не върху поста, който сте заемали.
 • Подредете внимателно основните елементи в автобиографията си (виж примерната автобиография).
 • Ако кандидатствате по обява, включете основни думи от изискванията в нея (без да преписвате дословно) в описанието на вашите умения.

Внимавайте за грешки...

 • Грешка в името на получателя
 • Непрегледна или нечетлива автобиография
 • Правописни грешки или пропуснати основни елементи
 • Дълги периоди от време, в които не описвате никаква дейност
 • Употреба на местоимението АЗ
 • Прекалено много и излишен текст. Работодателят се интересува главно от последните ви З до 5 местоработи за период не повече от 10 години
 • Описание на физическите ви данни
 • Причини за напускане на предишна работа
 • Изисквания за заплата

Един последен поглед...

 • Прегледайте автобиографията за правописни грешки или помолете познат да я провери.
 • Ако се изисква автобиографията ви да е написана и на английски или друг чужд език, консултирайте се с човек, който владее съответния език.
 • Проверете всичко ли сте написали, верни ли са датите.
 • Уверете се, че сте дали точна информация за връзка с вас.
 • Когато давате e-mail, по-добре това да не е служебен e-mail или личен e-mail с псевдоними като [email protected]mail.com, [email protected]
 • Направете няколко копия на автобиографията преди да я предадете.

Един пример...

АВТОБИОГРАФИЯ

Лични данни

 

Име:

Даниела Милева Петкова

Дата и място на раждане:

11.01.1970 г., София

Националност:

Българка

Адрес:

гр. София, жк „Х. Димитър", бл.195, 6х.7

Телефон:

Домашен: 47-68-69, служебен 44-77-56

E-mail:

[email protected]yahoo.com

Семейно положение:

Омъжена, с едно дете

Позиция, за която кандидатствам:

Счетоводител

Образование

 

1988 - 1992 г.

Университет за национално и световно стопанство - диплома за завършено висше образование, магистър, специалност „Счетоводство и Контрол", квалификация „Икономист-счетоводител".

1984 - 1988 г.

Икономически техникум, София, с разширено изучаване на немски език. Квалификация: „Икономист-счетоводител с немски език"

Професионален опит

 

5/2000-2003

Счетоводител в Х-консулт - фирма за счетоводни и одиторски услуги. Дейности: осъществяване на текущ контрол на счетоводните записвания, годишно приключване.

2/1994-5/2000

Завод за цветни метали „Кремиковци". Дейности: текущо осчетоводяване на сметките за kлиенти и доставчици, месечно, тримесечно, шестмесечно и годишно приклкючване.

10/1993-12/1994

Меском, София - стажант-счетоводител. Дейности: обработка на складови наличности, изготвяне и ведомости.

Умения

 

Езици:

Немски - свободно писмено и говоримо. Удостоверение от техникум с разширено изучаване на немски език. Диплома за завършен курс по немски език в Institut fuer Deutshe Geistes - und Sozialwissenschaften Germanicum.

Английски - добър, писмено и говоримо. Сертификат за завършено трето ниво и бизнесанглийски в ИЧС

Компютърни умения:

Счетоводна програма Ажур-L, Microsoft Windows, Internet

Шофьорска книжка

Без нарушения

Интереси

Чужди езици, нови информационни технологии, инвестиции и капиталови пазари, спорт

Препоръки

При поискване

 * За европейския формат на автобиографията ще получите информация на друго място в този е-Съветник.

 

За съвет...

Ако все пак не се чувствате уверени в начина, по които трябва да съставите автобиографията си, потърсете съвет от специалист. На ваше разположение са служителите от местните бюра по труда, както и консултанти в т. нар. частни трудови посредници. Това са фирми, имащи право да извършват посредническа дейност на пазара на труда - консултиране на търсещи работа, намиране на работа в България и чужбина.